Thực trạng nguồn nước

Phân tích chất lượng nguồn nước tại Hà Nội

Chất lượng nguồn nước sông bị ô nhiễm

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước ngầm tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, quá trình xử lý nước thải từ những khu công nghiệp xung quanh các thành phố lớn còn gặp…